Phương Pháp tu Tịnh Độ dành cho các phật tử chuyên tu Tịnh Độ

Phương Pháp hành trì : Nhất huớng chuyên niệm trực chỉ Tây Phương

 

Gỉả tuởng có một cuộc thi trắc nghiệm Tín-Nguyện Hạnh để đuợc về Tây Phuong Cực Lạc.

Dựa theo bài hát Từ Phụ Chiêu Hồi Các con về nhà.

Người ơi, A-Di-Đà đợi từng con

Vì đâu, đến nay đò chiều vắng không ?

Đây nỗi lòng, Phật mong con đến mỏi mòn

Cớ sao, người vẫn rong chơi mộng mơ ?

Bây giờ tất cả các con đa đến bến đo để xuống đo, trên bến có rất nhiều thuyền đón ruớc nên các vị bồ tát phải phân loại cho những nguời cùng một nhóm tu để xuống đo, các ngài hỏi :

-Ai không biết chữ chỉ biết niệm A Di Đa Phật, xuống đo trên sông cái.

-Ai niệm A Di Đa Phật mà tụng đọc thêm kinh, xuống nhánh sông 1.

-Ai niệm A Di Đa Phật mà đọc thêm chú, xuống nhánh sông 2,

-Ai niệm A Di Đa Phật mà thêm tán tụng, xuống nhánh sông 3

-Ai vừa niệm A Di Đa Phật, vừa đọc nhiều kinh, vừa chú vừa xung tán, xuống nhánh sông 4.

Các vị bồ tát sắp xếp xong dặn mọi nguời phải đua nhau cùng chèo đo cho mau về tới bến kẻo trễ. Mọi nguời hoan hỷ vâng lời.

Trên sông mọi nguời cùng chèo đo đọc kinh, niệm Phật, tán tụng hăng say.

Noi bến bờ Cực Lạc, những đệ tử đến truớc, xuống đo trên sông cái toàn là ngu phu ngu phụ về tới bến truớc và đang ngồi chờ đợi những bạn đồng tu khác. Đem đa khuya chờ mãi không thấy ai về. Mọi nguời hỏi Tổ Ấn Quang đón ruớc trên bờ rằng :

Thua Tổ, sao mấy bạn đồng tu của chúng con chua về ?

Ngài lắc đầu đáp : 10 nguời tu tịnh độ chỉ có 1 nguời về, vì không tin vào danh hiệu niệm A Di Đa Phật, vì sợ không kết qủa nên tin thêm vào tụng kinh, tụng thêm chú, thêm vào tán tụng nên đa bị lạc đuờng rồi.

Các nguoi thử nghi xem, nếu một nguời tha thiết nguyện về Cực Lạc chỉ biết niệm mỗi danh hiệu A Di Đa Phật thì họ có đuợc về không.

Còn những nguời chỉ đọc tụng kinh suốt đời và mong cầu về Cực Lạc, có đuợc về không?

Còn những nguời đọc nhiều chú suốt đời cung mong cầu về Cực Lạc, có đựợc về không ?

Còn những nguời chỉ tán tụng khen Phật nguyện cầu về Cực Lạc, có đuợc về không ?

Nhu ta đa nói : Chỉ cần tin sâu lão thật trì niệm danh hiệu A Di Đa Phật với nguyện thiết tha sanh về Tây Phuong và hành trì miên mật thì sẽ đuợc về. Còn những nguời khác mặc dù có nguyện tha thiết về Cực Lạc nhung chua tin sâu vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đa nên ôm đồm đọc kinh tụng chú tán duong Phật mà không nhất huớng chuyên niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì cung không đuợc về.

Cho nên chúng tôi xin đề nghị cùng qúy Phật tử một phuong pháp công phu cho cá nhân nhập thất hay cho tập thể trong một đạo tràng.

 

Phuong pháp công phu : Nhất huớng chuyên niệm trực chỉ Tây Phuong

Không cần chuông mõ khánh, chỉ cần 1 CD Niệm Phật Miên Mật 52 phút của cu si Diệu Âm Úc Châu hay mở DVD này áo dụng theo :

Lễ Phật Trì Danh và Ngồi thiền Phản Văn Trì Danh

Mở đầu :

Mọi nguời đứng Đảnh Lễ :

Chí Tâm đảnh lễ….

Mọi nguời qùy niệm :

Quy Mạng Lễ A Di Đa Phật

Ở phuong Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức từ bi tiếp độ.

Nam Mô Tây Phuong Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đa Phật (3 lần)

Chính khóa :

1-Niệm Phật theo phuong pháp Phản Văn Trì Danh

Mọi nguời ngồi, miệng niệm tai nghe, mắt có thể mở nhìn tuợng Phật gọi là Quán Đảnh Trì Danh, hoặc nhắm mắt gọi là Quán Tuởng Trì Danh.

Mở CD từ phút thứ 20 đọc hoi nhanh, mọi nguời ngồi niệm nhép môi ra tiếng theo băng lâu 32 phút

2-Lễ Phật Trì Danh. ( 75 lạy)

Mở CD lại khúc mở đầu, mọi nguời cúi lễ lạy Phật nghe theo tiếng niệm trong máy, chia làm 3 động tác :

a-động tác cúi rồi qùy theo nhịp A Di Đa Phật

b-Động tác xoãi 2 tay cúi đầu chạm đất, mông sát gót không đuợc chổng mông, rồi kéo tay về ngồi theo thế qùy, theo nhịp A Di Đa Phật. (ngu thể đầu địa)

c-Động tác chống 2 tay 2 chân đứng lên theo nhịp A Di Đa Phật.

Trong cả 3 động tác đều nghe theo nhịp A Di Đa Phật, còn miệng thì nguyện theo tùng mỗi động tác nhu sau : “ Con xin nguyện nhất huớng chuyên niệm cầu sanh Tịnh Độ“, ( thay vì truớc kia mình niệm Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đa Phật, nhung không có nguyện thiết tha nhu phuong pháp này).

Nhu vậy trong 75 lần lạy là 225 lời nguyện nhất huớng chuyên niệm cầu sanh Tịnh Độ, là tha thiết chỉ lễ Phật, niệm Phật, cầu vãng sanh không xen tạp.

3-Hồi huớng :

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm cõi tịnh độ

Trên đền bốn on nặng

Duới cứu khổ ba đuờng

Nếu có kẻ thấy nghe

Liền phát tâm bồ đề

Hết một báo thân này

Đồng sanh Cực Lạc Quốc

Nam Mô A Di Đa Phật (3 lần, mỗi lần 1 lạy)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s