Bồ tát tái sanh :

Bồ tát tái sanh :6 năm thiền định trong bọng cây không ăn uống tiêu tiểu.
Khi thành đạo, lửa tam muội đốt cháy quần áo và thân mình như kim cương bất hoại.
http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=3972

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s