Vuốt động mạch cảnh lên làm tăng áp huyết, vuốt xuống làm hạ áp huyết.

Vuốt động mạch cảnh lên làm tăng áp huyết, vuốt xuống làm hạ áp huyết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s