SÁCH ĐỌC TỊNH ĐỘ-Tiểu sử và khai thị của 13 tổ Tịnh Độ

SÁCH ĐỌC TỊNH ĐỘ-Tiểu sử và khai thị của 13 tổ Tịnh Độ

Ngôn hạnh 13 vị tổ Tịnh Độ
https://www.youtube.com/watch?v=mYQmsmXa7oY

Khai thị của ĐS Ngẩu Ích Nhạt phần tình đời Thêm phần Phật pháp
https://www.youtube.com/watch?v=2YFDxZRI0z4

Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn viên đốn đệ nhất
https://www.youtube.com/watch?v=esNrHxBSHZY

Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Những hành nhân tu pháp môn Tịnh Độ tại một đạo tràng
https://www.youtube.com/watch?v=su2RGihr0fE

Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Pháp môn Tịnh Độ lấy Tín, Nguyện, Hạnh làm tông chỉ
https://www.youtube.com/watch?v=bfq3AO-VrXk

Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Công đức niệm Phật đều phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc
https://www.youtube.com/watch?v=Vpq0H56wf7o

Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Tịnh Nghiệp tam phước
https://www.youtube.com/watch?v=ofdTP3NliyA

Tiểu Sử Thập Tam Tổ Tịnh Đô– ẤN QUANG Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=1R4U5JlOS98

Khai thị của Đại Sư Ấn Quang Phương pháp tu tịnh nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=nJ8ukDnQpWA

Khai thị của Đại Sư Triệt Ngộ Thật vì sanh tử, phát lòng Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật
https://www.youtube.com/watch?v=_7a63gjwfMc

Khai thị của Đại Sư Triệt Ngộ Đã phát đại tâm phải tu đại hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=t25plrQ5Wmk

Khai thị của Triệt Ngộ Tế Tĩnh Đại Sư Mười thứ tín tâm
https://www.youtube.com/watch?v=TxfGAA29azc

Khai thị của ĐS Triệt Ngộ Tế Tĩnh Tâm lực và Nghiệp lực
https://www.youtube.com/watch?v=5Ynz1YGewHc

Lời khai thị của ĐS Tĩnh Am Một chữ Nguyện bao gồm cả Tín và Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=r83DaRv4H6k

Nhạc Lạy Phật Niệm Phật
https://www.youtube.com/watch?v=fMJi3tbDz48

Khai thị của ĐS Tĩnh Am Niệm Phật phải phát lòng bồ đề
https://www.youtube.com/watch?v=CrDruWMaYxE

Tiểu Sử Thập Nhị Tổ Tịnh Độ TẾ TỈNH Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=4LpY3ru6qoM

Tiểu Sử Thập Nhất Tổ Tịnh Độ THẬT HIỀN TỈNH AM Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=q6StuTgc_7Q

Trích tuyển lời khai thị của Đại Sư Hành Sách
https://www.youtube.com/watch?v=AU_whmuQ

Trích yếu sách Tịnh Ðộ Cảnh Ngữ của Đại Sư Triệt Lưu Hành Sách
https://www.youtube.com/watch?v=ioAml0dpKW0

Khai thị của ĐS Triệt Lưu Phải xem tình ái cõi Sa Bà là vô thường
https://www.youtube.com/watch?v=SwgZrXrKdOM

Khai thị của ĐS Triệt Lưu Phép trì danh qúi ở một lòng không loạn
https://www.youtube.com/watch?v=WoYVONpVUqM

Khai thị của Hành Sách ĐS Khuyến phát lòng tin chân thật
https://www.youtube.com/watch?v=SwsehwHinAI

Trích yếu sách Linh Phong Tông Luận của Đại Sư Ngẫu Ích Trí Húc
https://www.youtube.com/watch?v=1wQ3OZM5vz8

Khai thị của ĐS Ngẫu Ích Niệm Phật có Sự trì Lý trì
https://www.youtube.com/watch?v=L_JCgLNPKZw

Khai thị của Trí Húc ĐS Niệm Phật 6 pháp Ba La Mật
https://www.youtube.com/watch?v=htidPV7BxTw

Khai thi của Nhị Tổ Thiện Đạo Niệm Phật Chắc Được Vãng Sanh Chăng
https://www.youtube.com/watch?v=jzVsFvixvp8

Khai thị Pháp Môn Niệm Phật của Trí Húc Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=W7IIBOm5Ut0

Tiểu Sử Cửu Tổ Tịnh Độ Trí Húc Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=s32177SoNZ8

Khai thị Niệm Phật của Đại Sư Liên Trì
https://www.youtube.com/watch?v=3rCvE157z4Y

Cuộc Đời và Tư Tưởng Niệm Phật Của Đại Sư Huệ Viễn
https://www.youtube.com/watch?v=ZFGxsumuVP4

Khai thị của Vĩnh Minh ĐS Chí Thành Niệm Phật Hiện tại là Nhân, lâm chung là Quả
https://www.youtube.com/watch?v=fFriH-gg8wU

Tiểu Sử Bát Tổ Tịnh Độ Liên Trì Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=73vyDlkDeOw

Khai thị của Liên Trì Đại Sư Các Cách Niệm Phật
https://www.youtube.com/watch?v=HioUUSBDmfo

Khai thị của Vĩnh Minh ĐS về Công Đức Kinh Hành Niệm Phật và Ngồi Niệm Phật
https://www.youtube.com/watch?v=vKQwFiPdOBw

Khai thị của Vĩnh Minh ĐS về Chín Phẩm Vãng Sanh
https://www.youtube.com/watch?v=-X0tvmj80TI

Khai thị của Vĩnh Minh Đại Sư Thiết Yếu về Tịnh Độ Định Tâm và Chuyện Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=7y07NnI-sFo

4:
Tiểu Sư Ngũ Tổ Tịnh Độ Thiếu Khang Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=Z_b8LkvSYgo

Tiểu Sử Lục Tổ Tịnh Độ Vĩnh Minh Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=FqlJCzOjqg8

Tiểu Sử Liên Tông Tứ Tổ Tịnh Độ Pháp Chiếu Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=SXyE23BJ0nM

Tiểu Sử Tam Tổ Tịnh Độ Thừa Viễn Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=ZaAKMz_R5S4

Khai thị của Thiện Đạo ĐS Tạp Tu và Chuyên Tu Tịnh Nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=D9SrNrglLxQ

Khai thị của Thiện Đạo ĐS Giữ Vững Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
https://www.youtube.com/watch?v=-AinlI-1P98

Tiểu Sử Sơ Tổ Tịnh Độ Huệ Viễn Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=zU1D3hOu0fg

Nhị Tổ Tịnh Độ Thiện Đạo Đại Sư
https://www.youtube.com/watch?v=SNXC_oh_bfw

Lời khai thị của Đại Sư Quảng Khâm
https://www.youtube.com/watch?v=Vcv4eDqQjl0

Lời khai thị của Long Thọ Bồ Tát
https://www.youtube.com/watch?v=T4Nuyac4M84

Tịnh Độ Thập Nghi Luận – HT Thích Thiền Tâm
https://www.youtube.com/watch?v=AJDxSIM … pxTHgGWwFQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s